Missie

De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.
De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen. Een aantal door ons gesteunde projecten worden elders op deze website beschreven in een zestal thema’s.
Individuele noodhulp wordt niet gegeven, maar we werken wel samen met fondsen voor bijzondere noden.
Het werkgebied van Het Maagdenhuis omvat Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen, Senegal, Togo en Suriname.

Het Maagdenhuis besteedt 50% van de middelen binnen en 50% buiten Nederland. De ondersteuning in Nederland is in beginsel eenmalig, maar onder bepaalde omstandigheden is meerjarige samenwerking mogelijk. Dat laatste kan tijdelijke financiering van structurele kosten betreffen, maar steeds met het doel dat binnen enkele jaren wordt toegewerkt naar financiële zelfstandigheid.

De meeste giften komen tot stand na een spontane aanvraag. Initiatieven die passen binnen onze thema’s kunnen zich aanmelden via een quick-scan formulier.
Het Maagdenhuis signaleert ook zelf  'nieuwe noden' en voert hierin een proactief beleid. In enkele gevallen leidt die werkwijze er zelfs toe dat Het Maagdenhuis zelf het initiatief neemt voor projecten. Zie eigen projecten en deelnemingen.

Het Maagdenhuis probeert de missie te verwezenlijken door een goed contact met maatschappelijke organisaties en door samenwerking met andere fondsen.
Structurele samenwerking is er al 10 jaar met het fonds Brentano's Steun des Ouderdoms . De besluitvorming over projecten vindt plaats in één gezamenlijke giftencommissie.
Daarnaast is een goede werkrelatie opgebouwd met de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (Stichting RCOAK) en de Stichting Sluyterman van Loo. Voorts maakt Het Maagdenhuis deel uit van de Samenwerkende Fondsen voor Ouderen en het Landelijk Fondsen Overleg en is lid van het FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.

Onze aandachtsgebieden