Het Maagdenhuis vertrekt uit Suriname

Het Bestuur van het Maagdenhuis heeft besloten het werk in Suriname in de komende jaren te beëindigen. Enerzijds dwingt de financiële realiteit tot enige beperking van de activiteiten, anderzijds is de maatschappelijke vraagdruk in Nederland ook groter dan ooit. Voor de periode 2021 tot eind 2023 wordt een afbouwprogramma opgesteld met de organisaties waar wij het meest mee hebben samengewerkt. Nieuwe aanvragen worden helaas niet meer in behandeling genomen.

Monitor kinderen in de asielopvang

Ondanks een aantal verbeteringen die de afgelopen jaren door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn doorgevoerd, zijn er signalen dat kinderen zich niet veilig voelen in de Nederlandse asielopvang. Ze ervaren constante stress en hebben geen toegankelijk vertrouwenspersoon waar zij terecht kunnen met hun zorgen. Ook het steeds onverwachts verhuizen naar een andere opvanglocatie is nog altijd een probleem. Dit blijkt uit het eerste monitorrapport ‘leefomstandigheden van kinderen in de asielopvang’, dat de Werkgroep Kind in azc in mei 2021 publiceerde met steun van Het RC Maagdenhuis. Lees verder op de website van Unicef.

Kleine coronahulp

‘Kleine coronahulp’ bereikt ongeziene slachtoffers van de crisis

Al twintig vermogensfondsen sloten zich aan bij initiatief Haëlla Stichting en Fonds 1818

Binnen een week na het besluit van de intelligente lockdown lanceerde de Haëlla Stichting samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl. Via deze site kunnen vrijwilligers een donatie van maximaal 2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al zo’n honderd projecten worden opgezet. Twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder het Oranje Fonds, Ars Donandi en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.   

Het leed van deze coronacrisis reikt veel verder dan de slachtoffers van het virus zelf. Wanneer we deze zin op het nieuws horen, volgen al snel de woorden ‘ondernemers’, ‘economie’ en ‘recessie’. Maar hoe gaat het met alle mensen die ook in normale tijden amper het hoofd boven water konden houden? Hoe redden ongedocumenteerden zich wanneer het kleine beetje houvast dat ze hadden wegvalt? Hoe houden mensen die leven in grote armoede of in diepe eenzaamheid zich staande?

De waarde van de vrijwilliger
Voor de Haëlla Stichting en Fonds 1818 zijn het geen vragen waarover zij zich pas de laatste weken buigen. Beide fondsen richten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze samenleving en sloegen eerder de handen ineen bij het opzetten van een platform voor ongedocumenteerden en statushouders (Wijdoenmee.nu). Beide fondsen weten ook maar al te goed dat we nergens zijn zonder de inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilliger. Het zijn díe vrijwilligers die ook in deze tijd van onschatbare waarde zijn. Van belcirkels tot kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood te bereiken.

Oog voor mensen buiten beeld
Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten. Het gaat zowel om mensen die altijd al onder de radar leefden als mensen die door de huidige situatie in zwaar weer zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat ze geen geld meer hebben voor voedsel of huur na het verlies van hun betaalde werk. Naarmate de crisis langer duurt, wordt deze groep steeds groter. Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie.


Meer informatie over het initiatief vindt u op de site Kleinecoronahulp.nl.

Noodfondsen coronacrisis

Door de coronacrisis bestaat er een grote behoefte aan extra steun voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Het Maagdenhuis draagt bij aan drie corona noodfondsen:

– kwetsbaarthuis.nl: een crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis;

– kleinecoronahulp.nl: voor buurtinitiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid, voedselvoorziening en alternatieve opvang van dak- en thuislozen;

– netwerkdak.nl: voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat.

Stichting Het R.C. Maagdenhuis en het coronavirus

Vanwege de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid ten aanzien van het Coronavirus (vooralsnog tot en met 1 juni) is het mogelijk dat een aantal van de door ons fonds gesteunde activiteiten en projecten worden afgelast of uitgesteld. De voorwaarden van de toekenningsbrieven blijven van kracht maar bij het uitstellen van activiteiten of projecten in verband met het Coronavirus zal Stichting Het R.C. Maagdenhuis zich welwillend opstellen. Mocht uw activiteit of project, vanwege de genoemde maatregelen, in zijn geheel worden afgelast dan zal de Stichting in redelijkheid haar financiële verantwoordelijkheid nemen. Wij willen u wel verzoeken de doorlooptijd van het project dan zoveel mogelijk te beperken. Per telefoon (020 6243903) en per mail (info@maagdenhuis.nl) blijven wij uiteraard bereikbaar voor vragen.

Wij wensen u allen veel sterkte!

Theresia Spijker Fonds fonds op naam bij Het Maagdenhuis

Op 10 december ondertekenden de besturen van Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting en Stichting Het R.C. Maagdenhuis de overeenkomst tot instelling van het Fonds op Naam: het Theresia Spijker Fonds. Met ingang van 1 januari 2019 zijn het vermogen(sbeheer) en de behandeling van projectaanvragen overgedragen aan Het Maagdenhuis.

 Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting geven financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland.

 Het Maagdenhuis verzorgt al sinds 2008 het bestuurssecretariaat van beide stichtingen. Beknopte informatie over de geschiedenis van de Stichting Vredenburgh en de Theresia Spijkerstichting en over de historische banden tussen de drie fondsen, vindt u op deze webpagina.

Subsidieaanvragen voor het Theresia Spijker Fonds kunnen ingediend worden via de website van Het Maagdenhuis.

 

Stimuleringsprogramma Initiatieven van Jongeren

Zelf je kansen creëren, anderen ontmoeten en je netwerk vergroten

Het Maagdenhuis wil kleinschalige initiatieven van jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar stimuleren en daarmee kansen creëren om je wereld te verbreden en je verder te ontplooien. Zelf je kansen creëren en je netwerk vergroten.

Wat heb jij nodig om verder te komen? In jouw eigen buurt of wijk wonen misschien wel mensen waar je veel van kunt leren maar die je niet vanzelf ontmoet! Wat mis jij in jouw omgeving om je kansen op een betere toekomst te vergroten? Heb jij een leuk idee en heb je zin om iets samen met anderen te ondernemen?

Jouw idee kan misschien wel werkelijkheid worden! In 2019 zal er een nieuwe call-out en selectie plaatvinden van initiatieven van jongeren. Heb je interesse? Houd de website in de gaten of mail naar jongeren@maagdenhuis.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden.

Privacyverklaring

De Stichting Het R.C. Maagdenhuis neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn afgegeven of daarmee verenigbare doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze verklaring laten wij u weten hoe wij dat doen. Wij verzamelen of gebruiken de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Persoonsgegevens van relaties

De persoonsgegevens die wij ontvangen (hebben) van onze relaties slaan wij zorgvuldig op. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons ter beschikking zijn gesteld.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die wij ontvangen, kunnen met derden worden gedeeld als met u is afgesproken dat wij uw gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld spelen als een organisatie via onze website of op een andere wijze schriftelijk een aanvraag ingediend heeft voor een donatie en wij voor het vervolgtraject derden inschakelen. Onze bestuursleden en onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Website statistieken

Het Maagdenhuis maakt via zijn website gebruik van cookies en/of website statistieken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik door verschillende bezoekers. De informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter te laten aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zolang als het nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Daarna verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Rechten i.v.m. uw gegevens

In sommige gevallen is er recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Als wij uw persoonsgegevens bewaren op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op: info@maagdenhuis.nl

Reguliere aanvragen t.a.v. projecten in Nederland

Nieuwe programma’s