Projecten regulier

Het aanvragenportal is met ingang van 1 november 2022 gesloten.

Het Maagdenhuis steunt in Nederland maatschappelijke initiatieven. In enkele gevallen is het Maagdenhuis betrokken bij de ontwikkeling van projecten. Daarnaast is het mogelijk voor andere stichtingen om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage.

Het gaat dan om financiering van maatschappelijke initiatieven, die veelal op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct ten goede komen aan sociale activering van de doelgroep. De voornaamste doelgroepen die het Maagdenhuis ondersteunt zijn (kwetsbare) ouderen en jongeren. Denk bijvoorbeeld aan jongeren in de pleegzorg of jongeren die zich niet redden of thuis voelen binnen het reguliere onderwijs.

Activiteiten van zorg- en onderwijsinstellingen die behoren tot het reguliere bedrijfsproces komen niet in aanmerking voor een bijdrage. Speelpleinen, vakanties, individuele nood, medische zorg en natuur/milieu projecten vallen tevens niet binnen de gestelde doelen voor giften uit het fonds.
Projecten binnen de gebieden kunst, cultuur, sport en vrije tijd komen niet in aanmerking voor een gift, tenzij het gaat om een methodische inzet die ten goede komt van de doelgroep.

Wilt u weten of uw project een kans maakt op een donatie van Het Maagdenhuis? Er gelden een aantal standaard voorwaarden; vult u daarom a.u.b. eerst de quick scan in. Dit is niet alleen een eerste toets, maar is ook nodig om toegang te krijgen tot het aanvraagformulier. Als de quick scan aangeeft dat uw project mogelijk zou kunnen passen binnen onze doelstellingen, dan kunt u het aanvraagformulier invullen.

Bij het aanvraagformulier dient een aantal stukken te worden gevoegd (geupload). Het is aan te raden die vooraf digitaal beschikbaar te hebben.

  1. Projectplan, projectbegroting en dekkingsplan
  2. Statuten
  3. Uittreksel Kamer van Koophandel (ondertekend en niet ouder dan een jaar)
  4. Inhoudelijk jaarverslag van uw organisatie
  5. Jaarrekening van het afgelopen jaar (balans en resultatenrekening)

Door het inzenden van het aanvraagformulier geeft u toestemming aan Stichting Het R.C. Maagdenhuis om de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen op te slaan en te verwerken.

Na voltooiing van uw digitale aanvraag, ontvangt u via uw e-mail een kopie van het ingevulde formulier. De codes zijn dan niet meer bruikbaar. De doorlooptijd van een aanvraag kan, afhankelijk van de complexiteit en de grootte van het bedrag, variëren van 4 weken tot 4 maanden.

Voor de omvang van het bedrag stellen wij geen boven- of ondergrens. Kleine projecten zijn even welkom als grote. Onze bijdragen liggen gemiddeld onder het niveau van € 10.000,-. Aan het inzenden van het aanvraagformulier kunnen geen rechten worden ontleend. Besluiten over donaties worden door de Stichting zonder last of ruggespraak genomen en zijn volledig ter eigener discretie.